WYTYCZNE PRZED PONOWNYM OTWARCIEM PROGRAMU I CERTYFIKACJĄ

 • Przed uzyskaniem certyfikatu o gotowości i zgody na ponowne otwarcie jesienią wszystkich programów edukacji religijnej w Archidiecezji Chicago (włącznie z duszpasterstwem młodzieżowym) konieczne jest spełnienie poniższych wytycznych przez Zespół ds. zdrowia i bezpiecznego ponownego otwarcia. Proces certyfikacji w celu wznowienia programów dla dzieci i młodzieży odbędzie się między 17 sierpnia a 4 września.

LISTA KONTROLNA – ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

 • Kup i/lub porozum się z proboszczem o następujących wymaganych materiałach i upewnij się, że zapotrzebowanie parafii uwzględnia potrzeby programów katechezy i duszpasterstwa młodzieżowego (zainstaluj/umieść wymagane materiały gdzie ma to zastosowanie):
  • Dodatkowy zapas maseczek ochronnych dla katechetów i uczniów (w razie potrzeby)
  • Osłony twarzy na wypadek bliskich kontaktów (np. dla pracowników przeprowadzających kontrolę temperatury)
  • Osłony pleksiglasowe do biur i innych miejsc często wykorzystywanych
  • Termometr(-y) bezkontaktowy(-e) do sprawdzania temperatury
  • Środki czystości wystarczające co najmniej na 30 dni
  • Środek do dezynfekcji rąk do umieszczenia przy wszystkich wejściach do budynku, dla przestrzeni wspólnych i sal lekcyjnych co najmniej na 30 dni
 • Przekaż rodzicom wymagania dotyczące zaopatrzenia uczniów w maseczki ochronne.Upewnij się, że szkoła ma certyfikat do ponownego otwarcia (jeśli program katechezy korzysta z przestrzeni szkolnej). 

 • Razem z dyrektorem szkoły opracuj plan zarządzania przestrzenią wspólnie użytkowaną.

 • Pamiętaj, że sale lekcyjne muszą być sprzątane przed i po ich użytkowaniu przez każdy inny program edukacji w parafii i/lub grupę zewnętrzną (jeśli korzysta z przestrzeni szkolnej).

 • Upewnij się, że sale lekcyjne są uporządkowane, aby zwiększyć powierzchnię podłogi (usunięte są zbędne meble).

 • Upewnij się, że ławki w salach lekcyjnych są oddalone od siebie co najmniej o sześć stóp i ustawione w rzędach. Jeśli w salach lekcyjnych są stoły lub siedzenia na podłodze, upewnij się, że odległość między uczniami wynosi co najmniej sześć stóp.

 • Opracuj zasady zachowania dystansu społecznego w klasie lub w miejscu spotkań.
 • Przygotuj plan przychodzenia do budynku i jego opuszczania.
 • Wyznacz poszczególnym grupom określone trasy, gdy będą poruszać się w budynkach.
 • Wyznacz grupom określone łazienki i inne wspólnie użytkowane pomieszczenia (jeżeli to konieczne).
 • Upewnij się, że na podłogach w korytarzach, klatkach schodowych i wspólnie użytkowanych przestrzeniach są znaczniki, aby utworzyć „jednokierunkowe trasy” i zwiększyć dystans (jeżeli to konieczne).
  Opracuj plan zachowania dystansu społecznego poza salą lekcyjną w miejscach, w których może przebywać wiele osób, takich jak korytarze, toalety itp. Dotyczy to również zajęć grupowych i pozalekcyjnych.
  Dopilnuj, aby w całym budynku, w tym w przedsionkach, biurach i toaletach, znajdowały się następujące informacje i znaki:
 • Przygotuj plan codziennego gruntownego sprzątania budynków i miejsc o wysokim natężeniu ruchu, również między poszczególnymi zajęciami, gdyby wystąpiły przypadki zakażeń itp.
 • Przejrzyj i zaktualizuj plan kontaktu z rodzicami w nagłych wypadkach.

LISTA KONTROLNA – WYTYCZNE I SPOTKANIE INFORMACYJNE O PONOWNYM OTWARCIU

 • Przejrzyj i zaktualizuj poradniki i inne dokumenty, aby zapewnić uwzględnienie dyrektyw dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa.
 • Stwórz plan jasnego przekazu wszystkich zaktualizowanych zasad i procedur rodzicom i katechetom.
 • Przygotuj sposób wyjaśnienia i poinformowania uczniów i rodzin o dyrektywach dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa:
   • Z włączeniem dyrektyw dotyczących higieny, nowych zasad przychodzenia do szkoły i wychodzenia z niej itp.
   • Wyjaśnianie przesłanek i celu stosowania środków ochrony indywidualnej, maseczek i ograniczania kontaktu między grupami uczniów 
   • Przedstawienie akceptowalnych praktyk komunikacyjnych i omówienie alternatywnych metod nawiązywania kontaktu z innymi uczniami (np. zastępowanie uścisków dłoni itp.).
 • Upewnij się, że wszyscy katecheci i wolontariusze biorący udział w katechezie uczestniczą w organizowanym przez archidiecezję obowiązkowym webinarze poświęconym bezpieczeństwu.
 • Przygotuj katechetów do uzyskania wskazówek dotyczących infrastruktury, logistyki i zdrowia w pierwszym dnia ich powrotu:
   • Zapewnienie katechetom czasu w pierwszych dniach nauki na stworzenie indywidualnych planów powrotu, które obejmują szczegółowe nauczanie procedur i praktyk, na które ma wpływ COVID-19.
   • Omawianie z katechetami właściwych reakcji na nieprzestrzeganie ustalonych zasad.
   • Podkreślenie, że chociaż niezgodne z zasadami zachowanie jest niedopuszczalne, uczniowie powinni mieć możliwość ćwiczenia, modelowania i poprawy zachowania bez konsekwencji karnych.
  •  

Parafialny Program Katechetyczny Plan Ponownego Otwarcia

FORMULARZ CERTYFIKACYJNY ODPOWIEDŹ NA COVID-19 | LIPIEC 2020

Nazwa parafii: __________________________________________________________________________________Wikariat: _________________________
Adres parafii: ______________________________________________________________________________________________________________________
Parafialny lider katechetyczny: ____________________________________________________________________________________________________
Email parafialnego lidera katechetycznego: ______________________________________________________________________________________
Nr telefonu komórkowego parafialnego lidera katechetycznego: ________________________________________________________________

CERTYFIKAT UPRAWNIAJĄCY DO PONOWNEGO OTWARCIA PARAFIALNEGO PROGRAMU KATECHETYCZNEGO

 

Potwierdzamy, że wszystkie pozycje wymienione na liście kontrolne wymagań przed otwarciem są zakończone.
Potwierdzamy, że program katechetyczny ma wystarczającą ilość środka do dezynfekcji rąk, środków czyszczących i maseczek ochronnych na 30 dni. Potwierdzamy, że dla programu katechetycznego istnieje plan ograniczania lub eliminowania
interakcji między grupami, egzekwowania dystansu i używania maseczek ochronnych, gdy wymagana jest interakcja grupy.
Potwierdzamy, że program katechezy przewiduje oferowanie nauki zdalnej w okresach, w których dziecko nie może lub nie chce uczęszczać na zajęcia osobiście. Potwierdzamy, że program katechezy będzie zgodny ze wszystkimi wytycznymi zawartymi w Planie ponownego otwarcia oraz wszelkimi zmianami w celu zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa naszych uczniów i pracowników.

PODPISY CERTYFIKUJĄCE PONOWNE OTWARCIE PARAFIALNEGO PROGRAMU KATECHEZY

 

Parafialny lider katechetyczny – podpis ________________________________________________________ Data _____________________________

Proboszcz – podpis ____________________________________________________________________________ Data _____________________________

 

Podpisy członków Zespołu ds. zdrowia i bezpieczeństwa (oprócz proboszcza i parafialnego lidera katechetycznego, co najmniej 3 podpisy wymagane):


Członek zespołu ds. zdrowia i bezpieczeństwa – podpis _________________________________________ Data __________________________
Członek zespołu ds. zdrowia i bezpieczeństwa – podpis _________________________________________ Data __________________________
Członek zespołu ds. zdrowia i bezpieczeństwa – podpis _________________________________________ Data __________________________
(dodaj inne podpisy, jeżeli to konieczne)

POTWIERDZENIE ODBIORU

Przedstawiciel grupy zadaniowej – podpis _______________________________________________________ Data __________________________
Prosimy o przesłanie wypełnionego formularza certyfikacji i wypełnionej listy kontrolnej do grupy roboczej COVID-19 nie wcześniej niż 17 sierpnia. Należy pamiętać, że parafie muszą posiadać certyfikat, aby ponownie otworzyć programy katechetyczny dla dzieci i młodzieży na swoim terenie.

Pytania można wysłać do dyrektora regionalnego lub ReopenREYM@archchicago.org.