WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA PRZY NAUCE NA TERENIE SZKOŁY/PARAFII

WAŻNE: Ten dokument zawiera wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i higieny uczniów, katechetów i rodziców, które powinny zostać uwzględnione przez Zespół ds. Zdrowia i Bezpiecznego Ponownego Otwarcia dla programów edukacji religijnej na terenie szkoły/parafii. Parafie, które zaplanują nauczanie z osobistym udziałem dzieci i/lub młodzieży, będą musiały przejść proces certyfikacji między 17 sierpnia a 4 września 2020 r.
TEN DOKUMENT ZAWIERA NASTĘPUJĄCE CZĘŚCI:
• Wymagania dotyczące inauguracji roku katechetycznego na terenie parafii dla zdalnego programu nauczania
• Wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa dla programu nauczania na terenie parafii

Program zdalny z inauguracją na terenie parafii

Parafie planujące zdalne nauczanie jesienią mogą zorganizować jednorazowe spotkania grupowe, aby umożliwić wzajemne poznanie się i rozpocząć budowanie wspólnoty. Uwaga: 
• Certyfikat Archidiecezji Chicago nie jest wymagany do osobistej inauguracji.
• Wymagana jest staranna koordynacja z pracownikami parafii.
• Środki ochrony osobistej (Personal Protective Equipment – PPE) i środek do dezynfekcji rąk powinny być dostarczane w ramach programów edukacji religijnej.
• Organizatorzy programów edukacji religijnej są odpowiedzialni za czyszczenie i dezynfekcję wszystkich wspólnie używanych pomieszczeń, toalet i sal konferencyjnych, z których uczniowie korzystają podczas tych zajęć. Wytyczne dotyczące czyszczenia i dezynfekcji można znaleźć tutaj.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE INAUGURACJI Z OSOBISTYM UDZIAŁEM

• Przestrzegaj aktualnych wymagań stanowych dotyczących wielkości zgromadzeń, przyjmując, że mogą one ulec zmianie w oparciu o najnowsze dane.
• Postępuj zgodnie z wytycznymi archidiecezjalnymi dotyczącymi małych zgromadzeń, które są dostępne tutaj.
• Wykorzystaj przestrzeń zewnętrzną lub salę parafialną (nie sale lekcyjne lub małe zamknięte przestrzenie) na osobiste spotkania.
• Rozważ zorganizowanie mniejszych spotkań osobistych w 2 – 3 różnych porach.
• Koordynuj planowanie osobistych spotkań z pracownikami parafii w celu zmniejszenia liczby osób na kampusie w tym samym czasie, np. takie spotkania nie powinny się odbywać w trakcie, bezpośrednio przed ani po zaplanowanej Mszy św.
• Należy zachęcić uczestników do przyniesienia własnych krzeseł, jeśli spotkanie jest na zewnątrz.
• Przy spotkaniach na zewnątrz powinno zachowywać się odległość 15–20 stóp między grupami osób.
• Konieczna jest rejestracja wstępna i/lub lista obecności, aby umożliwić śledzenie kontaktów, co jest niezbędne do ograniczenia rozprzestrzeniania się COVID-19.
• Wszyscy uczestnicy muszą nosić maseczki ochronne i zachowywać odpowiednią odległość od innych.
• Środek do dezynfekcji rąk powinien być łatwo dostępny podczas spotkań.
• Jedzenie i napoje nie są dozwolone.

Wskazówki dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa podczas spotkań osobistych

Formacja wiary i tworzenie wspólnoty odbywa się na terenie kampusu w ograniczonym zakresie. Uwaga:
• Uczniowie mogą zebrać się na kampusie raz w miesiącu (maksymalnie), aby każda z nich miała możliwość spotkania się w mniejszym gronie i przy zachowaniu dystansu społecznego
• Rodzice mogą zbierać się raz w miesiącu, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi spotkań dorosłych.
• Liczba godzin nauczania może zostać ograniczona do minimum piętnastu rocznie i/lub dodatkowe nauczanie może być oferowane zdalnie (podejście hybrydowe).
• Jeśli szkoła/sala lekcyjna nie jest dostępna lub bezpieczna w użytkowaniu, można rozważyć wykorzystanie sali parafialnej.
WSPÓLNE UŻYTKOWANIE POMIESZCZEŃ ZE SZKOŁAMI KATOLICKIMI
Jeśli nauka będzie odbywać się w obiektach wspólnie użytkowanych ze szkołą, to parafia i szkoła muszą z sobą współpracować, aby zapewnić ścisłą zgodność procedur bezpieczeństwa, harmonogramów dostępu do budynków i harmonogramów dezynfekcji.
Parafialni liderzy katechetyczni i członkowie Zespołu ds. Zdrowia i Bezpiecznego Ponownego Otwarcia powinni również uważnie przeczytać sekcje o Wytycznych dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa w planie ponownego otwarcia przygotowanym przez Archidiecezję i Biuro Szkół Katolickich:
Wszystkie materiały szkoleniowe i certyfikacyjne dotyczące ponownego otwarcia kościoła są zamieszczone tutaj na ogólnodostępnej stronie archidiecezjalnej. Organizując osobiste spotkania w kościele parafialnym i innych budynkach, ważne jest, aby Zespół ds. Zdrowia i Bezpiecznego Ponownego Otwarcia był w pełni świadomy wytycznych opublikowanych na tej stronie internetowej dotyczących gotowości budynku parafii w kwestiach: zasady planowania przestrzeni fizycznej, ruchu parafian, dezynfekcji i dystansu społecznego.

–  Wszystkie materiały szkoleniowe i certyfikacyjne dotyczące ponownego otwarcia szkół katolickich są zamieszczone tutaj na Izzy. Podczas organizowania spotkań osobistych w budynkach szkolnych ważne jest, aby Zespół ds. Zdrowia i Bezpiecznego Ponownego Otwarcia był w pełni świadomy wytycznych opublikowanych na ogólnodostępnej stronie internetowej dotyczących gotowości budynku szkolnego.
• Zalecenia Biura Szkół Katolickch (Office of Catholic Schools – OCS) dla dyrektorów szkół:
– Uczniowie na lekcjach religii i „grupy zewnętrzne” (np. harcerze) powinny być zachęcane do wykorzystywania, jeśli to możliwe, wszelkich wolnych lub niewykorzystywanych miejsc szkoleniowych (w tym specjalnych sal lekcyjnych, które nie są używane). Grupy te powinny ograniczać swoje wejście tylko do niezbędnych pomieszczeń. Miejsca, z których skorzystano powinny być czyszczone przez grupy zewnętrzne przed i po użyciu.
• Konsekwencje wspólnego korzystania z przestrzeni szkolnej dla programów edukacji religijnej:
– Opracuj wspólnie z dyrektorem szkoły plan kontrolowanego dostępu do budynku w celu zaplanowania lekcji religii (tj. okresy przejściowe między zajęciami w szkole a rozpoczęciem lekcji religii).

  • Upewnij się, że wyjście ze wspólnie użytkowanej przestrzeni pracowników szkoły, uczniów i personelu sprzątającego zostało zaplanowane co najmniej 30 minut przed przybyciem pracowników parafii lub wolontariuszy.
  • Pamiętaj, że personel sprzątający może potrzebować dodatkowego czasu w zależności od liczby sal do odkażania, a także liczby personelu sprzątającego.

– Harmonogram dezynfekcji musi zostać uzgodniony między dyrektorem szkoły a parafialnym liderem katechetycznym w odniesieniu do wspólnie używanych przestrzeni. Harmonogram dezynfekcji i ustalenia dotyczące wspólnie użytkowanych przestrzeni muszą być jasno przekazane nauczycielom i katechetom.

  • Sale lekcyjne i powierzchnie wspólne w miejscach wspólnie użytkowanych (np. gabinety, łazienki, klamki, poręcze schodów itp.) należy czyścić przed i po lekcjach religii.
  • Należy określić miejsca, za których dezynfekcję odpowiadają parafialne i szkolne zespoły ds. zdrowia i bezpieczeństwa w odniesieniu do zajęć poszkolnych oraz przed/po lekcjach religii.

–  W przypadkach, gdy zasady dezynfekcji specjalne dla przestrzeni szkolnej zostały określone przez
szkoły, powinny one być przestrzegane przez program edukacji religijnej.
– W przypadkach, gdy wytyczne dotyczące przestrzeni szkolnej nie zostały wdrożone lub dotyczy to przestrzeni parafialnych, parafialny lider katechetyczny jest odpowiedzialny za zapewnienie harmonogramu dezynfekcji tych przestrzeni.
MASECZKI I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (PPE)
• Wszystkie osoby w budynkach parafialnych i szkolnych (uczniowie, rodzice, pracownicy, goście/ wolontariusze, itp.) muszą cały czas nosić maseczki ochronne, oprócz osób, które nie ukończyły drugiego roku życia.
• Parafie powinny prosić rodziny o zakup masek dla swoich dzieci i poinformować, aby maseczki używane podczas lekcji religii i spotkań młodzieży nie były tymi samymi, które są noszone podczas zwykłego dnia w szkole. Gdy używane są te same maski muszą one być odkażane przed wejściem na teren parafii lub do innego miejsca programu edukacji religijnej.
• Parafialni liderzy katechetyczni i/lub młodzieżowi duszpasterze powinni porozmawiać ze swoim proboszczem o potrzebnych materiałach i upewnić się, że zaopatrzenie parafii w PPE pokrywa potrzeby programu edukacji religijnej, jego uczniów i katechetów.
– Parafie powinny upewnić się, że wszyscy pracownicy i katecheci mają maseczki ochronne.
– Parafie powinny mieć dodatkowe maseczki dostępne dla uczniów, którzy zapomną je przynieść lub przygotować plany awaryjne dla każdego ucznia, który przyjdzie bez maseczki (np. uczeń ma czekać w wyznaczonym miejscu, aby zachować dystans społeczny bez żadnych interakcji z innymi, dopóki rodzic nie zabierze ucznia lub nie dostarczy mu maseczki).
– Parafie powinny mieć zapas rękawic ochronnych do czyszczenia powierzchni i zajmowania się uczniami z urazami/chorobami.
– Ze względu na występujące zakłócenia w łańcuchu dostaw ważne jest, aby parafie dysponowały 30 – 60-dniowymi zapasami potrzebnych materiałów.
SPRAWDZANIE TEMPERATURY
• Parafie powinny prosić rodziców o zmierzenie temperatury dziecka przed lekcjami religii.
Pracownicy i wolontariusze są również odpowiedzialni za zmierzenie temperatury przed lekcjami religii. Każda osoba z temperaturą powyżej 100,4 °F musi pozostać w domu (patrz część Zasady postępowania przy wybuchu epidemii).
• Jeśli jakakolwiek osoba wykazuje objawy COVID-19, katecheta lub inny pracownik parafii powinien natychmiast zmierzyć jej temperaturę i postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w sekcji „Reakcja na objawy COVID-19”.
• Katecheci–wolontariusze nie powinni być kierowani do sprawdzania temperatury żadnej osoby.

MODEL GRUPOWY
Zgodnie z Planem ponownego otwarcia opracowanym przez Biuro Szkół Katolickich (OCS), wszystkie szkoły katolickie Archidiecezji Chicago muszą działać w modelu grupowym, kiedy jesienią budynki zostaną ponownie otwarte. W tym modelu uczniowie i pracownicy są grupowani według przynależności do klasy wychowawczej ponieważ przy takim podziale ta sama grupa dzieci przebywa pod opieką tej samej grupy personelu (przez cały dzień w przypadku małych dzieci
i w miarę możliwości w przypadku starszych dzieci).
Strategia ta jest również wymagana w przypadku programów edukacji religijnej, gdyż zapewnia bezpieczne środowisko, eliminując interakcje między grupami, co pozwala w przypadku infekcji na poddanie kwarantannie pojedynczych klas, zamiast zamykania całego programu. Katecheci są uważani za część tej samej grupy co ich uczniowie w przypadku programów katechezy, ale inni
katecheci i pracownicy już do tej grupy nie należą. Wielkość każdej grupy należy określić na podstawie wielkości najmniejszej przestrzeni, w której się
ta grupa zbiera. Ze względu na zwiększone ryzyko związane z gromadzeniem młodzieży z wielu grup szkolnych w ramach jednego programu, uczniowie parafialnych programów religijnych i programów młodzieżowych powinni być w stanie przez cały czas utrzymywać odległość co najmniej sześciu stóp w pozycji siedzącej, stojącej lub w ruchu. Nawet korzystając z modelu grupowego programy edukacji religijnej powinny dążyć do fizycznego oddzielenia uczniów z tej
samej grupy w jak największym stopniu. Taka separacja pomoże zminimalizować ryzyko. Na przykład meble w klasie powinny być ustawione tak, aby zwiększyć przestrzeń między uczniami.

SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ OGÓLNYCH, ROZMIESZCZENIE, MATERIAŁY PROGRAMOWE
• Gdy katecheza ma miejsce w szkole parafialnej, powinny być stosowane procedury sprzątania i dezynfekcji budynku określone w Planie ponownego otwarcia szkół katolickich.
• Gdy katecheza ma miejsce w budynkach parafialnych, powinny być stosowane procedury sprzątania i dezynfekcji budynku określone w Planie ponownego otwarcia parafii.
• Należy wyeliminować wspólne korzystanie z ołówków, markerów i przyborów artystycznych –.
Wszyscy uczniowie powinni mieć własne materiały do nauki w indywidualnie
oznakowanych pojemnikach.
• Rodziny mogą kupić indywidualne pojemniki, które uczniowie będą przynosić na zajęcia co tydzień albo mogą być one zakupione w ramach programu edukacji religijnej i przechowywane specjalnym pomieszczeniu w parafii.
• Należy również wyeliminować udostępnianie podręczników. Wszystkie podręczniki powinny być indywidualnie oznakowane i przynoszone na zajęcia co tydzień przez ucznia lub przechowywane w pojemniku w parafii.
• Pojemniki do przechowywania materiałów do katechezy muszą być przechowywane w wyznaczonym miejscu poza salą lekcyjną. Należy to uzgodnić z dyrektorem.
• Ze wszystkich pomieszczeń lekcyjnych powinien być łatwy dostęp do umywalki i mydła, aby często myć ręce lub powinien znajdować się w nich środek odkażający do rąk zawierający co najmniej 60% alkoholu.
• Chusteczki dezynfekujące i środek dezynfekujący powinny być łatwo dostępne do użycia na lekcjach religii.
• Przemyśl zasady ruchu w całym budynku w celu fizycznego oddzielenia grup. Zapewnij oznakowanie, takie jak znaczniki na podłogach lub chodnikach i znaki na ścianach, aby można było zachować odległość co najmniej 6 stóp między dziećmi i personelem (np. wskazania do tworzenia „tras jednokierunkowych” na korytarzach i klatkach schodowych). Katecheci powinni dopilnować, aby
w budynkach (zarówno szkoły, jak i parafii), w których odbywa się nauczanie religii, zostały określone schematy ruchu.
• Wykorzystaj przestrzeń budynków parafialnych/szkolnych, aby zapewnić właściwą odległość.
Zamknij i (jeśli to możliwe) wyłącz z użytkowania te części w budynkach parafii/szkoły, które nie są używane.
• Ustaw w rzędach ławki, tak by były zwrócone w tym samym kierunku i zachowaj jak największą odległość między nimi. Jeśli zamiast ławek używane są stoły, staraj się rozmieścić uczniów z zachowaniem największych odległości między nimi. Rozważ takie oznakowanie stołów, aby można było zachować dystans społeczny między uczniami. Jeśli korzystasz z przestrzeni parafialnej, zadbaj,
by miejsca pracy uczniów były oddalone od siebie.
• Usuń z klas zbędne przedmioty, aby maksymalnie wykorzystać powierzchnię pomieszczeń. Jeśli korzystasz z sal szkolnych, zostało to już zrobione. Jeśli korzystasz z pomieszczeń parafialnych, zadbaj, by były one uporządkowane.
• Nie należy dzielić się jedzeniem i napojami (w tym przekąskami i poczęstunkiem urodzinowym).
• Upewnij się, że wszystkie fontanny do picia są wyłączone. Nie powinny one być używane, ale powinny być regularnie czyszczone, nawet gdy nie są używane.
• Jeśli to możliwe, zwiększ maksymalnie cyrkulację świeżego powietrza, na przykład otwierając okna i drzwi. Nie otwieraj okien i drzwi, jeśli stwarza to zagrożenie dla bezpieczeństwa lub zdrowia (np.
ryzyko upadku, wywołanie objawów astmy) dzieci korzystających z obiektu.
• O ile to możliwe, drzwi wewnętrzne powinny być otwarte, aby wyeliminować konieczność korzystania z klamek. Miej na uwadze przepisy przeciwpożarowe i bezpieczeństwo uczniów podczas decydowania o pozostawieniu otwartych drzwi wewnętrznych.
• Jeśli istnieje biuro programu edukacji religijnej, telefony stacjonarne powinny być używane tylko przez jedną, wyznaczoną osobę. Tam, gdzie katecheci nie mają dostępu do wyznaczonego telefonu stacjonarnego, parafie mogą chcieć wypróbować opcję telefonu komórkowego przeznaczonego dla parafialnego lidera katechetycznego.
SEKRETARIAT I PRACOWNIA PROGRAMU EDUKACJI RELIGIJNEJ
• We wszystkich sprawach związanych z kancelarią parafialną, w tym z powrotem personelu do biura, należy kierować się wydanymi wcześniej wskazówkami, które są zamieszczone na IZZY.
• Zastosuj osłony przed kichaniem i ścianki działowe w pomieszczeniach wspólnie używanych, w których trudno jest zachować odległość co najmniej 6 stóp od siebie (np. główne biuro programu edukacji religijnej lub miejsce z wieloma biurkami).
• Oddal od siebie siedzenia w sekretariacie, aby zachować dystans społeczny. Wyeliminuj niektóre siedzenia, gdy zachowanie dystansu nie jest możliwe.
• Użyj znaczników na podłodze biura, aby kierować ruchem i kolejkami, z zapewnieniem odpowiedniej odległości.
• Pracownicy parafii i katecheci powinni nosić maseczki ochronne i zachowywać dystans społeczny podczas przebywania w sekretariacie lub w pracowni programu edukacji religijnej. Uważaj na miejsca o dużym natężeniu ruchu, takich jak obok kserokopiarek. Katecheci i inni wolontariusze nie powinni korzystać z biura głównego ani pracowni programu edukacji religijnej i nie powinni mieć
dostępu do kserokopiarek.
• Często czyść wspólne powierzchnie, takie jak kontuary, biurka, klamki i kserokopiarki.
WEJŚCIE I WYJŚCIE
• Wszyscy uczniowie i pracownicy muszą nosić maseczki ochronne wchodząc do budynku.
• Parafie muszą przeprowadzać „kontrolę stanu zdrowia” wszystkich uczniów przy wejściu do budynku lub do miejsca spotkań. Ta kontrola obejmuje cztery elementy:
Sprawdzenie temperatury: Należy sprawdzić temperaturę ciała każdego ucznia. Gdy przekracza ona 100,4º F, uczeń musi zostać odesłany do domu (patrz sekcja Reguły postępowania przy infekcji).
Mycie rąk lub stosowanie środka odkażającego: Uczniowie powinni myć ręce lub otrzymywać środek odkażający do rąk (od osoby dorosłej lub ze stacjonarnego dozownika). Personel powinien zagwarantować takie możliwości.
Sprawdzenie maseczek ochronnych: Dopilnowanie, by wszyscy uczniowie mieli i właściwie nosili maseczki.
Sprawdzenie objawów: Codziennie należy zadawać uczniom następujące pytania: „Czy w jakikolwiek sposób czujesz się chory? Czy masz kaszel lub gorączkę”? Każdy uczeń, który zostanie uznany za chorego, powinien zostać odesłany do domu.
• Aby ograniczyć zarażenie krzyżowe między grupami, maksymalnie wykorzystaj zewnętrzne wejścia, wyznacz klasom do wchodzenia i wychodzenia tylko przypisane im drzwi i rozłóż naprzemiennie czas wejścia/wyjścia różnym grupom.
Przyjazd samochodem: ustal procedurę wysiadania z samochodu, gdy rodzice nie opuszczają go, a dzieci pozostają w nim, dopóki nie otrzymają polecenia od wyznaczonego pracownika lub wolontariusza.
• Przybycie pieszo: każda rodzina powinna mieć wyznaczone wejście z odpowiednim oznaczeniem, aby uczniowie mogli zachować odległość co najmniej sześciu stóp, czekając na wejście do budynku.
• Wyjście:
– Upewnij się, że uczniowie mają wyznaczone wyjścia i godziny odbioru, które są jasno przekazane rodzinom i katechetom.
– Zapewnij dystans co najmniej sześciu stóp, gdy uczniowie idą w kierunku swojego pojazdu lub domu.
• Drzwi powinny być otwarte, aby uczniowie wyraźnie widzieli trasę do swoich klas.
• Wszyscy uczniowie, rodzice, personel i katecheci muszą nosić maseczki ochronne na twarz
wchodząc i wychodząc z budynku.
• Wszystkie osoby wchodzące do budynku muszą użyć środka odkażającego do rąk. Członek personelu lub katecheta powinien być przy każdym wejściu do budynku lub klasy, aby uczeń otrzymał środek odkażający bezpośrednio do rąk, bez dotykania opakowania.
• Rodzice/opiekunowie nie powinni wchodzić do budynku z uczniami przy ich wejściu i wyjściu do/z sal lekcyjnych.
RUCH UCZNIÓW
• Katecheci powinni dokładnie przemyśleć sposób poruszania się uczniów po pomieszczeniach parafii/szkoły. W zależności od rozkładu sal w budynkach, katecheci powinni odpowiednio przydzielać klasy do korzystania z określonych tras w określonych godzinach.
• Unikaj wyznaczania przerw na korzystanie z toalet i podczas lekcji religii. Pamiętaj, aby o tym poinformować rodziców.
• Korzystanie z toalet może mieć miejsce w nagłych i indywidualnych przypadkach.
• W razie potrzeby wyznacz różne toalety różnym klasom i/lub przypisz określonym klasom możliwość korzystania z toalet w określonym czasie.
• Kiedy uczeń korzysta z toalety, osoba dorosła musi dopilnować, aby nie było tam nikogo z innej grupy uczniów.
KATECHECI POZOSTAJĄ ZE SWYMI GRUPAMI
• Zaleca się, aby katecheci byli stałymi wolontariuszami, którzy mogą poświęcić więcej czasu (w porównaniu z kilkoma wolontariuszami w krótszych okresach czasu). Zaleca się również, aby w klasie było dwóch katechetów.
• Należy unikać katechetów zastępczych. W przypadku braku katechety na daną sesję zajęcia należy odwołać lub przeprowadzić wirtualnie.
• Wszyscy uczniowie i katecheci w swoich grupach muszą przez cały czas nosić maseczki.
• Katecheci mogą poruszać się po klasie, chociaż w miarę możliwości powinni zachowywać dystans.
NAUCZANIE I ZACHOWYWANIE DYSTANSU SPOŁECZNEGO
• Programy nauczania powinny instruować o noszeniu maseczek ochronnych i zachowaniu dystansu społecznego. Będzie to szczególnie ważne dla młodszych uczniów. Rodzice powinni być poinformowani o tych zasadach, aby przekazać je swoim dzieciom.
• Tablice z odpowiednim oznakowaniem i przypominanie o bezpiecznych zachowaniach (takich jak noszenie maseczek ochronnych) mogą pomóc w skuteczniejszym przestrzeganiu wymagań.
• Parafialni liderzy katechetyczni powinni dopilnować, aby informacje i przypomnienia były wywieszane w miejscach (zarówno w szkole, jak i parafii), w których odbywają się lekcje religii.

UWARUNKOWANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW
• Przy opracowywaniu programów konieczne jest uwzględnienie uczniów z problemami zdrowotnymi i/lub sensorycznymi związanymi z noszeniem maseczek ochronnych i przygotować rozwiązania alternatywne.
• Przy opracowywaniu programów należy przyjąć „mentalność ponownego nauczania” dla tych uczniów, którzy mają trudności z zachowaniem odpowiedniego dystansu społecznego. Młodzi uczniowie oraz ci, którzy zazwyczaj mają trudności z utrzymaniem bliskości społecznej, będą wymagać dodatkowego ponownego nauczania i innych sugestii, aby wspierać takie zachowanie.
SPRAWDZANIE STANU ZDROWIA I OPIEKA MEDYCZNA DLA UCZNIÓW
• Stwórz zasady postępowania dla ucznia i/lub personelu, gdy zachoruje on podczas nauki. Powinno to obejmować miejsce izolacji do czasu, gdy chora osoba będzie mogła opuścić budynek.
• Parafialni liderzy katechetyczni mogą zaspokajać bieżące potrzeby medyczne uczniów, jak w regularnym roku szkolnym. Obejmuje to podawanie zatwierdzonych leków i recept, podstawową pierwszą pomoc itp.
• Parafialni liderzy katechetyczni powinni nosić rękawiczki ochronne podczas udzielania pomocy medycznej, gdy ma miejsce fizyczny kontakt z uczniami.
ĆWICZENIA RATUNKOWE
• Programy edukacji religijnej powinny unikać przeprowadzania ćwiczeń ratunkowych, dopóki ISBE, OCS i Biuro ds. Stałej Formacji (Office of Lifelong Formation) nie dostarczą więcej informacji.
GOŚCIE I WOLONTARIUSZE
• Ogranicz maksymalnie liczbę odwiedzających w budynkach parafii/szkoły. Odwołaj lub przełóż w czasie wydarzenia, w których uczestniczyłoby wielu gości (np. „Dzień szczególnych osób”).
• Prowadź dokładne rejestry gości i wolontariuszy, w tym powód wizyty danej osoby, dane kontaktowe i wszystkie odwiedzane lokalizacje, na wypadek, gdyby potrzebne było śledzenie kontaktów.
SPECJALNE WYDARZENIA (MSZE ŚWIĘTE, WYCIECZKI ITP.)
• Skorzystaj z archidiecezjalnych wskazówek liturgicznych i sakramentalnych, aby określić, jak/czy odprawiać Msze św. w ramach programu edukacji religijnej (w tym Msze rodzinne). Od 1 czerwca Msze publiczne są dozwolone dla liczby osób, która stanowi 20% pojemności kościoła w parafiach, które zakończyły proces certyfikacji w celu ponownego otwarcia. Katecheci (z pomocą proboszcza)
powinni korzystać z tych wskazówek, aby określić dozwoloną liczbę osób uczestniczących we Mszach św.
• Jeśli wiele grup uczestniczy we Mszy św., powinny one być rozdzielone (dodatkowo do stosowania zasad dystansu społecznego). Podczas Mszy św. należy nosić maseczki.
• Współpracuj ze swoim proboszczem, aby upewnić się, że postępujesz zgodnie z konkretnym planem ponownego otwarcia swojej parafii podczas wszelkich uroczystości liturgicznych.
• Od 26 czerwca wraz z rozpoczęciem 4 fazy programu Restore Illinois, nieliturgiczne zgromadzenia liczące do 50 osób są dozwolone w parafii, o ile przestrzegane są wytyczne dotyczące dystansu społecznego i sprzątania/dezynfekcji oraz gdy noszone są maseczki ochronne.
• W miarę możliwości należy wziąć pod uwagę wirtualne imprezy grupowe.
• Unikaj wycieczek terenowych i wyjazdów misyjnych podczas pandemii.

SPOTKANIA W RAMACH PROGRAMU EDUKACJI RELIGIJNEJ
• Od 26 czerwca wraz z rozpoczęciem 4 fazy programu Restore Illinois, nieliturgiczne zgromadzenia liczące do 50 osób są dozwolone w parafii, o ile przestrzegane są wytyczne dotyczące dystansu społecznego i sprzątania/dezynfekcji oraz gdy noszone są maseczki ochronne.
• Spotkania z katechetami powinny odbywać się w budynkach parafialnych (nie w budynkach szkolnych) oraz zgodnie z obowiązującymi w parafii zasadami dotyczącymi spotkań nieliturgicznych.
Mogą one być również prowadzone wirtualnie, jeśli to możliwe i/lub preferowane.
• Konferencje i spotkania rodziców również powinny odbywać się w budynkach parafialnych (nie w budynkach szkolnych) oraz zgodnie z obowiązującymi w parafii zasadami dotyczącymi spotkań nieliturgicznych. Mogą one być również prowadzone wirtualnie, jeśli to możliwe i/lub preferowane.
• Musi istnieć proces rejestracji wstępnej i/lub rejestrowania obecności, aby móc śledzić kontakty, co jest niezbędne do ograniczenia rozprzestrzeniania się COVID-19.
• Na zebraniach powinien być łatwo dostępny środek dezynfekujący do rąk.
• W przypadku prośby o jedzenie i napoje na zebraniach, wszystkie posiłki i napoje muszą być w pojemnikach jednorazowego użytku. Na przykład, indywidualne obiady w pudełku są dozwolone, ale otwarty bufet bądź sytuacja, gdy każdy przynosi jedzenie do dzielenia się z innymi (potluck), a także pudełka bułeczek czy pączków nie są dozwolone. Pojedyncze, nieotwarte butelki wody są dozwolone, ale dzbanki wody nie. Wszystkie przybory i talerze muszą być jednorazowe
i przeznaczone do jednorazowego użytku.
SZKOLENIE KATECHETÓW
• Zostanie zorganizowane obowiązkowe seminarium internetowe w celu przeszkolenia wszystkich katechetów i wolontariuszy uczestniczących w planowaniu na terenie szkoły/parafii w zakresie zasad zachowania przy COVID-19, jak opisano w niniejszym dokumencie. Ponadto zespół HSR w danej parafii powinien przeszkolić katechetów w zakresie określonych protokołów bezpieczeństwa w tej parafii.
• Księża, parafialni liderzy katechetyczni i duszpasterze młodzieżowi powinni być dostępni, aby odpowiadać na pytania i rozwiązywać problemy związane z tymi zasadami. Jeśli kapłan, parafialny lider katechetyczny lub duszpasterz młodzieżowy nie są w stanie odpowiedzieć na pytanie katechety, może skontaktować się on z Biurem ds. Stałej Formacji (Office of Lifelong Formation)
pod adresem olf@archchicago.org lub z koordynatorem w wikariacie ds. Stałej Formacji.
Odpowiedzi na pytania można uzyskać pisząc na adres: ReopenREYM@archchicago.org.