Procedury otwarcia Programu Edukacji Religijnej i Duszpasterstwa Młodzieży

Streszczenie

Jest to streszczenie protokołów i procedur, znane jako „Ramowy plan działania”, którego zadaniem jest pomoc parafiom w planowaniu programów jesiennych dla dzieci i młodzieży oraz w otwarciu zajęć z religii i programów duszpasterskich dla młodzieży w parafiach na terenie Archidiecezji Chicago. Niniejszy Ramowy plan działania dla programu edukacji religijnej i duszpasterstwa młodzieży jest komplementarny wobec planu ponownego otwarcia zarówno szkół katolickich jak
i parafii. Wytyczne zostały opracowane po konsultacji z krajowymi ekspertami w dziedzinie edukacji, chicagowskimi szkołami publicznymi oraz stanowymi i lokalnymi urzędnikami zdrowia publicznego. Istnieją jednak znaczne różnice pomiędzy niniejszym ramowym planem a innymi planami ponownego otwarcia parafii i szkół, wynikające z wyjątkowych wyzwań związanych z gromadzeniem dzieci i młodzieży, które uczęszczają do wielu szkół i w konsekwencji wchodzą w interakcje z licznymi grupami uczniów poza parafią. Spotkania na terenie parafii będą mogły odbywać się rzadziej i na mniejszą skalę, natomiast zachęcamy do zdalnych lub domowych zajęć w zakresie formacji wiary w najszerszym możliwym wymiarze. Niniejsze ramy zostaną ponownie ocenione przed styczniem 2021 roku w świetle zmieniającej się sytuacji zdrowia publicznego.

Podstawowe zasady

Naszemu planowi ponownego otwarcia programów edukacji religijnej przyświeca pięć podstawowych zasad. Odzwierciedlają one następujące normy, na których opierają się plany ponownego otwarcia parafii i szkół w archidiecezji:

 1. Należy planować z rozwagą, aby edukacja religijna i duszpasterstwo młodzieży zostały wznowione w sposób bezpieczny, w odpowiednim czasie, zapewniając konstruktywną formacją i jej wysoki poziom.
 2. Obecna sytuacja w Illinois jest nadal niebezpieczna i delikatna. Choć wiele już osiągnięto, istnieje potencjalne zagrożenie, że to, co dotąd uzyskano, może zostać utracone przez drugą, groźniejszą falę COVID-19. Dlatego też w tym roku koniecznymi elementami każdego programu formacji wiary są elastyczność i zdolność przystosowywania się do nowych sytuacji.
 3. Należy zbudować zaufanie, tak aby rodziny mogły mieć pewność, że najwyższym priorytetem we wszystkich planach ramowych jest bezpieczeństwo i dobro ludzi. Nie możemy przyjąć za pewnik, że uczniowie, rodzice, pracownicy i katecheci – wolontariusze będą czuli się bezpiecznie tylko dlatego, że budynki parafialne zostały ponownie otwarte. Niezbędne jest ciągłe zaangażowanie i stała komunikacja z rodzicami. Jest to idealny czas na rozwijanie partnerstwa z rodzicami w formacji wiary ich dziecka (dzieci).
 4. Kluczowym zadaniem jest wezwanie ludzi do wykazania postawy obywatelskiej. Każda rodzina będzie musiała wziąć na siebie osobistą odpowiedzialność za wspólne dobro, jak również za własne bezpieczeństwo. Również parafie mają możliwość zachęcania rodziców do ewaluacji swojej odpowiedzialności za trwający przez całe życie proces formowania swojej wiary, oraz za formację wiary swojego dziecka (dzieci).
 5. Stanowiące wielką wartością budowanie wspólnoty i zachowywanie łączności ze wspólnotą parafialną musi zostać zrównoważone z ochroną zdrowia publicznego. Każda parafia będzie musiała w sposób przemyślany rozważyć częstotliwość spotkań na terenie parafii oraz możliwość uzupełniania ich alternatywnymi spotkaniami wirtualnymi i domowymi.
  Mając na uwadze te zasady, opracowano ramy działania dla bezpiecznego wznowienia szerokiego zakresu wysokiej jakości programów edukacji religijnej i duszpasterstwa młodzieży w naszych parafiach. Ramowy plan działania zawiera zestaw wymaganych zadań i opisuje proces certyfikacji w celu zapewnienia parafialnym programom edukacji religijnej przygotowania się do podjęcia działań w ramach opcji wybranej przez każdą z parafii (jak przedstawiono poniżej). Plan będzie stale weryfikowany i dostosowywany do nowych danych i wytycznych. Plan został stworzony w zgodzie z dokumentem „Ponowne otwarcie z zaufaniem: planowanie działań” opracowanym przez Biuro Szkół Katolickich oraz z dokumentem „Ponowne otwarcie parafii” opracowanym przez Archidiecezję Chicago i zweryfikowany przez zespół ekspertów medycznych.

Opcje programu Edukacji Religijnej i Duszpasterstwa Młodzieży na jesień 2020 r.

Ważne jest, aby pamiętać, że zarówno sytuacja zdrowia publicznego, jak i inicjatywa Odnów mój Kościół wzywają nas do ustalenia priorytetów zaangażowania przy uwzględnieniu potrzeb i trosk współczesnego człowieka. W czasie ciągłej niepewności mającej wpływ na długoterminowe planowanie, należy pamiętać, że poniższe konfiguracje dla programu edukacji
religijnej w nadchodzącym roku duszpasterskim są płynne. Prawdopodobnie parafie będą musiały dostosowywać programy do aktualnych realiów i przepisów rządowych. Programy nauczania religii nie muszą korzystać tylko z jednej z platform przez cały rok duszpasterski. Proboszczowie i liderzy katechetyczni powinni pamiętać o ewaluowaniu i dostosowywaniu programu edukacji religijnej w ciągu roku w zależności od potrzeb i aktualnej sytuacji. Obecnie parafie mają trzy możliwości oferowania programu jesiennego.

PROGRAM ZDALNY / WIRTUALNY
Każda parafia powinna rozważyć włączenie do swojego programu elementów zdalnych / w domu
z następujących powodów:
• Niektóre parafie powrót na teren parafii/kampusu szkolnego, aby nauczać religii, mogą uznać za
niepraktyczny lub niebezpieczny.
• Sytuacja w zakresie zdrowia publicznego może ulec zmianie, co może powodować wycofanie prowadzenia zajęć w ramach programu z parafii/ szkoły. 

• Niektóre rodziny mogą nie czuć się komfortowo, angażując się w działania na terenie parafii / szkoły lub mogą mieć zakaz przebywania na kampusie, jeśli w ich rodzinach, grupach uczniów w szkołach lub w samej parafii wystąpi przypadek zachorowania na COVID-19.

• Wirtualna możliwość nauczania stała się długoterminową rzeczywistością dla programów edukacji religijnej nie tylko z powodu obecnego kryzysu, ale również w wyniku złożonego, często odbywającego się w pośpiechu, życia współczesnych rodzin. W skład zagadnień logistycznych i planowania wirtualnych perspektyw wchodzą: wsparcie technologiczne, rozwój i udzielanie dobrze przygotowanych instrukcji online zawierających interaktywną metodologię oraz dbałość o zgodność z tożsamością katolicką i podtrzymywanie życia wspólnotowego.

PROGRAM WIRTUALNY Z INAUGURACJĄ NA TERENIE PARAFII

Niektóre parafie mogą nie być w stanie zaoferować bezpiecznego programu na terenie parafii, ale mogą zapewnić jednorazowe bezpieczne spotkanie, aby uczniowie mogli rozpocząć budowanie wspólnoty zanim w pełni zaczną uczestniczyć w programie wirtualnym. Parafie, które zdecydują się na inaugurację programu na terenie parafii, nie będą zobowiązane do ukończenia procesu certyfikacji, ale będą musiały szczegółowo przestrzegać zasad przedstawionych w części dokumentu „Zdrowie i bezpieczeństwo”.

PROGRAM ZMODYFIKOWANY NA TERENIE PARAFII LUB PROGRAM HYBRYDOWY
Jeśli parafia planuje włączenie tzw. spotkań stacjonarnych do swojego programu, musi stosować się do wymagań i procesu certyfikacji określonych w „Ramowym planie działania”. Maksymalna liczba spotkań stacjonarnych dla każdej grupy uczniów, to jedno spotkanie w miesiącu do końca 2020 roku. Zaleca się, aby minimalna liczba godzin katechezy wymaganych przez parafialny program pod przewodnictwem nauczyciela wynosiła piętnaście, co pozwoli prowadzić zajęcia w mniejszych grupach, które będą spotykać się rzadziej.

Podstawowe wymogi Ramowego planu działania parafii

1. Przejrzyj Ramowy plan działania i określ, czy jesienny program zostanie wznowiony w formie zdalnej, wirtualnej z inauguracją na terenie parafii czy też będzie to zmodyfikowany program na terenie parafii.
2. Zapewnij solidną komunikację w celu poinformowania rodzin o Ramowym planie działania i wszelkich jego aktualizacjach.

Podstawowe wymagania dotyczące programu z inauguracją na terenie parafii

 1. Należy zrekrutować wolontariuszy, którzy nie należą do grupy ryzyka na poziomie parafii, w celu udzielenia przez nich pomocy proboszczowi i katechecie we wdrażaniu planu (w przypadku rozpoczęcia jakiegokolwiek programu na terenie parafii).
 2. Członkowie Zespołu ds. Zdrowia i Bezpiecznego Ponownego Otwarcia powinni ukończyć szkolenie w formie seminarium internetowego (webinar). Szkolenie będzie dostępne na początku sierpnia (data do ustalenia) i zostanie zarejestrowane dla tych, którzy nie będą mogli uczestniczyć w nim na żywo.
 3. Każda parafia musi wypełnić listę kontrolną wymagań związanych z ponownym otwarciem, przygotowaną dla Zespołu Certyfikującego Archidiecezji Chicago, potwierdzającą wykonanie wszystkich kroków.
 4. Zespół Certyfikujący Archidiecezji Chicago prześle potwierdzenie, że program został zatwierdzony/ certyfikowany jako program „na miejscu”. Certyfikacja gotowości do ponownego otwarcia będzie wymagana dla każdego programu edukacji religijnej. Po wypełnieniu przez lidera katechetycznego parafii listy kontrolnej wymagań dotyczących ponownego otwarcia, może on wnioskować o uzyskanie certyfikatu gotowości (wniosek podpisuje proboszcz, lider katechetyczny parafii oraz członkowie zespołu ds. zdrowia i bezpiecznego ponownego otwarcia) do ponownego otwarcia. Lista kontrolna zostanie następnie zweryfikowana przez Zespół Certyfikujący Archidiecezji Chicago, który przyzna certyfikat dla programu edukacji religijnej. Certyfikacja będzie miała miejsce pomiędzy 17 sierpnia a 4 września. Certyfikacja jest uzależniona od certyfikacji szkoły, jeśli przestrzeń szkolna ma być wykorzystana dla celów katechezy.
 5. W trakcie dyskusji z proboszczami, liderami katechetycznymi, dyrektorami szkół, pracownikami służby zdrowia i władzami cywilnymi będzie prowadzony ciągły przegląd Ramowego planu działania, mający na celu dostosowanie go do nowych danych, wytycznych lub zmian. 

Informacja dla Programu Parafialnego Duszpasterstwa Młodzieżowego

Chociaż duszpasterstwo młodzieży różni się od edukacji religijnej, parafie muszą być w stanie w pełni wdrożyć wytyczne dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa w sytuacji ponownego otwarcia. Dzięki temu spotkania grup młodzieżowych będą mogły być organizowane bezpiecznie i roztropnie. Proboszczowie, liderzy katechetyczni i dyrektorzy szkół powinni wspierać parafialnych duszpasterzy młodzieży we wdrażaniu tych przepisów w ramach ich programów, jeśli ma to zastosowanie.
Wszyscy muszą posiadać certyfikat ponownego otwarcia, aby wznowić spotkania dla nieletnich, niezależnie od tego, czy uczestniczą oni w zajęciach lekcji religii, przygotowaniu sakramentalnym, duszpasterstwie młodzieży czy w innych dziełach duszpasterskich. Zespoły parafialny i edukacji religijnej ds. ponownego otwarcia „Zdrowie i Bezpieczeństwo” (Health
& Safety Reopening Teams) powinny, w miarę możliwości, włączyć lidera ds. młodzieży w swoje struktury i być dostępne w celu pomocy parafialnym liderom młodzieżowym we wdrażaniu w życie przepisów podczas spotkań na terenie parafii.
Procedury ponownego otwarcia programów edukacji religijnej nakreślone w niniejszym dokumencie, które mają zastosowanie do duszpasterstwa młodzieży w parafiach, obejmują (ale nie ograniczają się do tego):
• dzielenie się przestrzenią
• ogólne czyszczenie i dezynfekcję obiektów
• wytyczne dotyczące maseczek ochronnych, środków ochrony osobistej
• dystans społeczny, w tym procedury wchodzenia na zajęcia i zwolnienia, przemieszczanie się uczniów i ich kwestie zachowania, imprezy specjalne, imprezy programowe i spotkania
• protokoły wybuchu epidemii
• zgromadzenia, które mają się odbywać tylko na terenie kampusu (nie w domach
i miejscach publicznych)
Jasne strategie komunikacji między liderami katechetycznymi parafii, dyrektorami szkół i liderami grup młodzieżowych w parafiach dotyczące procedur zawartych w niniejszym Ramowym planie powinny być wprowadzone przed rozpoczęciem jesiennego programu.
„Lista kontrolna wymagań przed otwarciem”, znajdująca się na końcu tego dokumentu, ma być wykorzystana i dostosowana, w razie potrzeby, do użytku parafialnych liderów grup młodzieżowych w celu zapewnienia, że programy młodzieżowe odbywające się na terenie parafii są bezpieczne dla wszystkich uczestniczących w nim osób.
W dalszej części tego dokumentu termin „edukacja religijna” odnosi się również do istotnych kwestii związanych z duszpasterstwem młodzieży.

Pytania? Prosimy o kontakt na adres: ReopenREYM@archchicago.org.