LISTA KONTROLNA PLANOWANIA I FORMACJI WIARY

Spotkanie katechetyczne „w ratuszu” (Town Hall meeting) na temat planowania edukacji religijnej zaowocowało powstaniem szczegółowej listy kontrolnej pomocnej w przygotowaniu jesiennego programu. Prosimy o zapoznanie się ze slajdami (po angielskuhiszpańsku, polsku), a szczególnie z poniższymi sekcjami:
• Zaangażuj swojego proboszcza, aby temat planowania religijnej edukacji był obecny w parafii.
• Rozpocznij planowanie scenariuszy na jesień 2020 r.
• Po wybraniu modelu programu na jesień 2020, sprawdź swoje zasoby (przejrzyj programy nauczania i platformy wirtualne, czy pasują do stosownego modelu i wyjątkowej wspólnoty parafialnej).
• Dopilnuj, aby katecheci i wolontariusze wzięli udział w obowiązkowym seminarium internetowym dotyczącym bezpieczeństwa w archidiecezji.
• Przeprowadź szkolenie katechetów i wolontariuszy na temat planu bezpieczeństwa właściwego dla Twojego programu.
• Zaplanuj i promuj Alphę (lub podobny program) wśród rodziców uczniów biorących udział w edukacji religijnej, aby obudzić ich wiarę i dać im okazję do dyskusją o wierze w komfortowej atmosferze.

LISTA KONTROLNA DOTYCZĄCA KWESTII SPOŁECZNYCH I EMOCJONALNYCH

 • Wybierz platformę, która realnie i / lub potencjalnie będzie wykorzystywana do nauczenia wirtualnego. 
 • Dopilnuj, aby plany katechez lub spotkań młodzieżowych mogły zostać zaadoptowane do rzetelnych stacjonarnych lub zdalnych scenariuszy nauczania.
 • Przygotuj szkolenie i harmonogram profesjonalnych spotkań dla katechetów na temat nauki zdalnej / hybrydowej.
  Stwórz, zgodne z udzielonymi wskazówkami, sposobności do modlitwy i formacji w wierze dla katechetów, rodzin i uczniów, aby pogłębić ich duchowość i zaangażowanie jako uczniów – misjonarzy.
  Dopilnuj, aby wszystkie praktyki obejmowały formowanie, porady instruktażowe, pracę zespołową, wsparcie rodziców i pracę samodzielną, a nie polegały nadmiernie na samodzielnej pracy podczas zdalnego nauczania.
 • Zróżnicuj sposoby przekazywania uczniom treści (czytanie, wykład, wideo, narzędzia wizualne, modelowanie) oraz sposoby prezentowania przez uczniów przyswojenia materiału (pisanie, mówienie, prace wizualne, modelowanie).
 • Zaangażuj uczniów poprzez wyznaczenie celu lekcji i zapewnienie wyboru w trakcie prowadzenia lekcji.
 • Dopilnuj, aby nauka odbywała się w atmosferze pełnego szacunku. Zajęcia uczniów nie powinny być wypełniane czymś przypadkowym / czymkolwiek. Filmy wideo i aplikacje powinny być dostosowane do wieku uczniów.
 • Spotykaj się w małych grupach z rodzicami i uczniami w zależności od potrzeb, aby budować poczucie jedności, udzielać instrukcji i oceniać pracę.
 • Stwórz scenariusze nauki w domu, aby w formacji wiary stosować najlepsze praktyki. Opracuj plany nauczania, które stworzą możliwości dla osób niemających dostępu do nauki online.
 • Dopilnuj stosowania przepisów odnośnie do bezpiecznego środowiska wirtualnego i przekazania ich uczniom i rodzicom.
 • Przeprowadź ankietę badającą, do jakich grup społecznych należą osoby korzystające z programu. To pozwoli określić stan dostępu do technologii.
TWORZENIE I PROWADZENIE LISTY KONTROLNEJ WSPÓLNOTY
 
 • Ułatwiaj tworzenie wspólnoty i kontakt pomiędzy katechetkami/wolontariuszami i pracownikami.
 • Stwórz plan spotkania informacyjnego dla uczniów, aby wprowadzić ich w nową rzeczywistość klas i programu.
 • Opracuj zróżnicowany plan wstępnego spotkania dla nowych rodzin w programie.
 • Poinformuj rodziców o planach ponownego otwarcia programu edukacji religijnej / duszpasterstwa młodzieżowego z uwzględnieniem nowych przepisów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa.
 • Przeprowadzaj okresowe ankiety wśród katechetów, wolontariuszy, rodziców i uczniów, aby ocenić plan nauki religii i udzielić wsparcia oraz wprowadzić zmiany.
 • Opracuj niezbędne przepisy odnośnie do noszenia maseczek ochronnych, w tym uwzględnij uczniów z problemami sensorycznymi.
 • Opracuj autentyczne sposoby komunikacji pomiędzy rodzicami a wspólnotą, zarówno w wersji osobistej, jak i wirtualnej.
 • Zapewnij wszystkim z programu możliwość uczestniczenia w Eucharystii i w innych nabożeństwach modlitewnych, zaangażują uczniów w planowanie.
 • Zaproś rodziców i rodziny do włączenia się w wirtualną modlitwę i zajęcia z życia wiarą.
 • Stwórzcie wydarzenia, które mogą być zrealizowane w wirtualnej społeczności.
 • Stwórz plan dla proboszcza, katechety parafialnego i duszpasterza młodzieży, który będzie dostępny dla uczniów, rodziców i rodzin.

REFERENCJE

Po materiały zwróć się do Biura ds. Stałej Formacji (Office of Lifelong Formation) w sekcji Tygodniowego Biuletynu DuszpasterskiegoNowe Dyrektorium Ogólne o Katechizacji – ustalenie cech charakterystycznych ewangelizacji i bycia uczniem Jezusa w sercu katechezy. 

Papieska Rada ds. Promocji Nowej Ewangelizacji wydała niedawno Nowe Dyrektorium o Katechizacji. W miarę jak Kościół katolicki rozpoczyna misję nauczania wiary chrześcijańskiej, nowe Dyrektorium Katechezy (2020) ustanawia wytyczne dla katechez i przedstawia uniwersalne normy, którymi mają kierować się proboszczowie i katecheci w pracy ewangelizacyjnej. Dyrektorium będzie niezbędne dla wszystkich odpowiedzialnych za formalne nauczanie religii, w tym dla proboszczów i księży pracujących w parafiach, diakonów, katechetów świeckich i zakonnych oraz nauczycieli religii w diecezjach, parafiach i szkołach.

Pytania? Prosimy o kontakt na adres: ReopenREYM@archchicago.org.