DYREKTYWY DOTYCZĄCE INFEKCJI. CO ROBIĆ, GDY KTOŚ ZACHORUJE?

ZAPOBIEGANIE
Należy postępować zgodnie z zasadami opisanymi w sekcji Wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa, aby zmniejszyć ryzyko narażenia innych i  rozprzestrzeniania się COVID-19.

Reakcja wobec objawów COVID-19

UCZNIOWIE
• Jeśli uczeń ma gorączkę albo dwa lub więcej innych objawów COVID-19, należy go natychmiast odizolować (najlepiej w oddzielnym pomieszczeniu w wyraźnym polu widzenia z odpowiedzialnym pracownikiem). Uczniowie nigdy nie powinni być pozostawieni sami i zawsze muszą być nadzorowani przy zachowaniu niezbędnych środków ostrożności w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa (dystans społeczny) i stosowaniu środków ochrony osobistej (Personal Protective Equipment – PPE). Należy natychmiast skontaktować się z rodzicami, aby zabrali ucznia do domu. Jeśli rodzice są niedostępni, parafia powinna skorzystać z innych możliwości kontaktu w nagłych wypadkach.
• Rodziców należy zachęcić do poznania wskazówek CDC (Centers for Disease Control and Prevention) dotyczących opieki nad sobą i innymi oraz skontaktowania się z lekarzem, jeśli objawy stają się poważne.
• Uczniowie, którzy na podstawie testu lub diagnozy nie zostali przez lekarza uznani za chorych na COVID-19, ale na inną chorobę, mogą wrócić na lekcje religii w parafii, gdy ustąpią objawy, z notatką lekarza potwierdzającą negatywną diagnozę COVID-19.
• Uczniowie nie powinni wracać, dopóki nie spełnią kryteriów CDC dotyczących zakończenia izolacji domowej, które obecnie obejmują:
– Trzy dni bez gorączki i
– Inne objawy ustąpiły w 75 procentach i
– 14 dni od pojawienia się pierwszych objawów

• Uczniowie powinni mieć możliwość wykonywania zadań poza lekcjami religii i wysyłania ich elektronicznie. Lekcje dotyczące formacji wiary mogą być wysyłane pocztą elektroniczną do uczniów/rodziców, aby umożliwić naukę w domu na wypadek nieobecności uczniów na lekcjach religii.
• Jeśli u ucznia zdiagnozowano COVID-19, należy postępować zgodnie z zasadami izolacji opisanymi poniżej.
PRACOWNICY, PARAFIALNI LIDERZY KATECHETYCZNI I KATECHECI:
• Pracownicy, parafialni liderzy katechetyczni i katecheci powinni znać Wytyczne dla pracowników parafii w fazie 1.
• Jeśli pracownik, parafialny lider katechetyczny lub katecheta wykazuje objawy COVID-19 powinien być natychmiast odesłany do domu. Należy zachęcać pracowników i liderów katechetycznych do przeczytania wskazówek CDC dotyczących opieki nad sobą i innymi oraz do skontaktowania się z lekarzem, jeśli pojawią się objawy.
• Jeśli pracownik, parafialny lider katechetyczny lub katecheta ma objawy, ale ma negatywny wynik testu na COVID-19, powinien pozostać w domu do ustąpienia objawów. Muszą oni przedstawić zaświadczenie od lekarza lub udokumentowane wyniki testu COVID-19 przed powrotem do szkoły.
• Pracownicy, parafialni liderzy katechetyczni i katecheci nie powinni wracać do zajęć, dopóki nie spełnią kryteriów CDC dotyczących zakończenia izolacji domowej, które obecnie obejmują:
– Trzy dni bez gorączki i
–  Inne objawy ustąpiły w 75 procentach i
–  14 dni od pojawienia się pierwszych objawów

Potwierdzony przypadek COVID-19 i zasady izolacji

W przypadku pozytywnej diagnozy COVID-19 u uczestnika programu, wolontariusza lub pracownika należy podjąć następujące działania:
1. Postępuj zgodnie z przedstawionymi tutaj zasadami gromadzenia informacji i ich zgłaszania. Każdy uczestnik lekcji religii i zajęć w ramach duszpasterstwa młodzieżowego przebywający na terenie kampusu jednocześnie z osobą zarażoną powinien zostać o tym powiadomiony, jednakże: 
a. NIE udostępniaj żadnych danych osobowych dotyczących zakażonej osoby. W przypadku uczniów katecheta lub wolontariusz, który uczy bezpośrednio w tej grupie, może zostać poinformowany, że dany uczeń czasowo będzie nieobecny lub będzie wirtualnie uczestniczył w nauce.
b. Określ dokładnie, czy infekcja wystąpiła w grupie powiadamianego ucznia/rodziny.
2. Uczeń, pracownik lub wolontariusz powinien pozostać w domu i monitorować występujące objawy, jak opisano powyżej.
3. Sala lekcyjna/stanowisko ucznia lub katechety powinna/o być dokładnie wyczyszczona/e, a okna otwarte, aby zmaksymalizować przepływ powietrza.

4. Parafialny lider katechetyczny lub duszpasterz młodzieżowy powinien uważnie obserwować stan zdrowia uczniów i katechetów z grupy osoby zakażonej. Jeśli u innego ucznia lub katechety w grupie zostanie zdiagnozowany COVID-19, cała grupa zostanie poddana kwarantannie. Parafialny lider katechetyczny powinien współpracować z Justinem Lombardo, współprzewodniczącym Archidiecezjalnej Grupy Roboczej ds. COVID-19 (adres emailowy: jlombardo@archchicago.org) aby
uzyskać dalsze instrukcje przed rozpoczęciem kwarantanny całej grupy.
a. Kiedy grupy są poddawane kwarantannie, cała grupa (uczniowie i pracownicy/katecheci) jest wysyłana do domu. Są oni proszeni o pozostanie w domu, dopóki nie spełnią kryteriów CDC dotyczących zakończenia izolacji domowej, które obecnie obejmują:
I. Trzy dni bez gorączki i
II. Ogólne objawy ustąpiły w 75 procentach i
III. 14 dni od pojawienia się pierwszych objawów lub
IV. 14 dni od kontaktu z zakażoną osobą/ami w przypadku osób bez objaw.
b. Parafialny lider katechetyczny lub duszpasterz młodzieżowy będą współpracować z proboszczem, aby zdecydować, czy/kiedy niektórzy lub wszyscy członkowie grupy powrócą na lekcje religii.
c. Parafialny lider katechetyczny lub duszpasterz młodzieżowy powinien poinformować wszystkie rodziny, pracowników i katechetów o umieszczeniu grupy na kwarantannie, ponownie upewniając się, że nie ujawniono żadnych danych osobowych osób zakażonych.
d. Parafialny lider katechetyczny lub duszpasterz młodzieży powinien nadal uważnie monitorować stan zdrowia wszystkich uczniów, pracowników i wolontariuszy nieobjętych kwarantanną.
5. W przypadku szerokiej fali epidemii w programie edukacji religijnej (szczególnie wielu grup), cały program może zostać poddany kwarantannie.
a. Liderzy katechetyczni powinni współpracować z Justinem Lombardo, współprzewodniczącym Archidiecezjalnej Grupy Roboczej ds. COVID-19, przy podejmowaniu decyzji, czy potrzebna jest kwarantanna obejmująca cały program, czy nauczanie religii powinno być prowadzone wirtualnie lub okresowo zawieszone aż do czasu, gdy zniesiona zostanie kwarantanna obejmująca cały program.
b. W przypadku szerokiej fali epidemii w szkole parafialnej, w której ma również miejsce nauczanie religii, dyrektor szkoły powinien zostać poinformowany o wybuchu epidemii. Pariafialny lider katechetyczny powinien następnie przenieść klasy do innych miejsc w parafii lub prowadzić zajęcia z religii wirtualnie do czasu, gdy ponownie można będzie bezpiecznie korzystać
z pomieszczeń szkolnych.
6. Uczniowie powinni mieć możliwość wykonywania zadań poza szkołą i wysyłania ich elektronicznie. Lekcje religii mogą być wysyłane pocztą elektroniczną do uczniów/rodziców, aby umożliwić naukę w domu na wypadek nieobecności uczniów na lekcjach religii.

Narażenie członków rodziny na COVID-19

W przypadkach, gdy uczniowie, pracownicy lub wolontariusze mają kontakt w swoim domu z osobami (np. członkowie najbliższej rodziny), które są zakażone COVID-19, należy podjąć następujące działania:
• Osobę należy poprosić o pozostanie w domu przez co najmniej 14 dni od ostatniego kontaktu z członkiem rodziny lub w przypadku, gdy pracownik kontynuuje kontakt z członkiem rodziny, 14 dni od momentu, gdy członek jego rodziny spełni kryteria CDC do zakończenia izolacji w domu, która obecnie obejmuje:
– Trzy dni bez gorączki i
– Inne objawy ustąpiły w 75 procentach i
– 14 dni od pojawienia się pierwszych objawów
• Parafie powinny szczególnie pamiętać o takim podejściu w przypadku rodzin, gdy wiele rodzeństwa uczestniczy w nauce religii. Na przykład, jeśli u dziecka lub rodzica zostanie zdiagnozowany COVID-19, cała rodzina powinna pozostać w domu do czasu spełnienia wyżej wymienionych warunków.
• Uczniowie powinni mieć możliwość wykonywania zadań poza szkołą i wysyłania ich elektronicznie.
Lekcje religii mogą być wysyłane pocztą elektroniczną do uczniów/rodziców, aby umożliwić naukę w domu na wypadek nieobecności uczniów na lekcjach religii. 
Pytania? Prosimy o kontakt na adres: ReopenREYM@archchicago.org.